Reklamační řád
  1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci formou vyplněného „Formuláře pro uplatnění reklamace“ a požadovat výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy.
  2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží.
  3. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  5. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
Formulář pro uplatnění reklamace
Kupující:
Jméno a příjmení…………………………………………………………..
Adresa………………………………………………………………..…………………
Telefon…………………………………………………………………..………………
E-mail………………………………………………………………………………….…
Prodávající:
Ing. Michala Grünbaum, IČ: 09102507, sídlo: Újezd nad Zbečnem 137, Zbečno 270 24
Reklamované zboží:
označení zboží ………………………………………………………………………………………………………
datum prodeje ……………………………………………………………………………………………………..
číslo kupního dokladu (faktury) ………………………………………………………………
Popis závady:
……………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Obsah balení při předání do reklamačního řízení:
………………………………………………………………………………………………………
Preferovaný způsob vyřízení reklamace:
(Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních
podmínek):
  1. oprava
  2. výměna
  3. sleva
  4. odstoupení od smlouvy
Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
Datum ………………………………………………………………………………………………
Podpis kupujícího……………………………………………………………………