I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Michala Grünbaum, IČO: 09102507, se sídlem Újezd nad Zbečnem 137, Zbečno PSČ 270 24, zapsána do živnostenského rejstříku vedeného na Městském úřadě Rakovník (dále jen „GRIMBI“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.grimbi.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků GRIMBI, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
3. GRIMBI nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. Jaké údaje zpracováváme?
1. Údaje poskytnuté zákazníky. GRIMBI zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na grimbi.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.
2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další doplňující údaje k místu dodání.
3. Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 III. Pro jaké účely údaje zpracováváme?
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 IV. Jak dlouho údaje zpracováváme
1. GRIMBI zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží.
2. GRIMBI uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
3. Pro marketingové účely GRIMBI zpracovává osobní údaje od doby, co byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu 10 let.
4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 V. Kdo má přístup k osobním údajům?
1. Osobní údaje zpracovává GRIMBI a pověření pracovníci. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s GRIMBI.
2. Dále mohou osobní údaje zpracovávat příjemci osobních údajů, kteří se podílejí na dodání zboží/služeb realizaci plateb na základě smlouvy. Mezi tyto příjemce patří:
 • Česká pošta, s.p – přepravní společnost
 • Uloženka s.r.o. – pro zajištění distribuce zboží
 • WooCommerce – WordPress plugin pro správu online obchodu
 • Google LLC – nástroje pro on-line marketing
VI. Jaká jsou Vaše práva?
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
VII. Dbáme na zabezpečení osobních údajů
1. GRIMBI dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
2. GRIMBI prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. GRIMBI prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. GRIMBI je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
IX. Účinnost 
1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2020.